Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉Text〉[一衣帶水]

一衣帶水

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom一衣帶水
Bopomofo ㄉㄞˋ ㄕㄨㄟˇ (變) ˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨㄟˇ
Pinyinyī yī dài shuǐ (變) yì yī dài shuǐ
Interpretation形容江流狹窄有如一條衣帶。語出《南史.卷一○.陳本紀下》。後亦泛指江河阻隔不足以限制交往。
Allusion source《南史.卷一○.陳本紀下》
隋文帝1>謂僕射2>高熲3>曰:「我為百姓父母,豈可限一衣帶水不拯之乎?」命大作戰船。人請密之,隋文帝曰:「吾將顯行天誅,何密之有!使投柹於江,若彼能改,吾又何求。」及納梁蕭瓛、蕭巖,隋文愈忿,以晉王廣為元帥,督八十總管致討。乃送璽書,暴後主二十惡。又散寫詔書,書三十萬紙,遍喻江外。

〔Annotation〕

 1. 隋文帝:楊堅(?∼西元604),華陰人,隋朝的開國君主。初仕北周,封隨公,後弒靜帝自立,國號隋。在位二十四年,後為次子楊廣所弒。諡文。
 2. 僕射:職官名。秦時設置,因古時重視武官,用善射的人掌理事務,漢以後各朝都據秦法而有此官。至唐時,左右僕射相當於宰相的職任。宋徽宗時改左右僕射為太宰、小宰,此後僕射之名不復存在。射,音ㄧㄝˋ
 3. 高熲:?∼西元607,隋渤海蓨人,字昭玄。少明敏,善辭令。楊堅為丞相時,為相府司祿。隋初,拜尚書左僕射。後佐楊廣伐陳,以功封齊國公。
Allusion description隋文帝楊堅為北周貴族楊忠之子。楊忠曾隨周太祖起義於關西,後位至大司空,封隋國公。楊堅襲父爵,累官至大司馬。後周宣帝病死,周靜帝繼位,年幼未能親政,楊堅總攬朝政,自為相國,進爵隋王,後來廢靜帝而自立,國號隋,改元開皇,建都大興,但長江以南仍是陳朝的天下。當時陳後主荒淫誤國,隋文帝為統一天下,便藉口安民除暴,出兵討伐陳朝。出兵之前,隋文帝對他的臣子說:「我身為天下百姓的父母,怎麼可以因為一條小小長江的阻隔,就不去拯救對岸受苦的百姓呢?」其實長江是條非常大的水流,最寬處可達一千七百多公尺。但隋文帝為了強調他出兵南陳的決心,所以用衣帶來形容長江。開皇九年,陳朝滅亡,結束了東晉以來二百六十餘年的分裂戰亂。「一衣帶水」就是直接摘自典源的一個成語,原被用於形容江流狹窄有如一條衣帶,後亦用於泛指江河阻隔不足以限制交往。
Proof of documented content
 1. 《南史.卷一○.陳本紀下》:「隋文帝謂僕射高熲曰:『我為百姓父母,豈可限一衣帶水不拯之乎?』命大作戰船。」(源)
 2. 《舊五代史.卷六五.唐書.李建及列傳》:「建及被重鎧,執矟呼曰:『豈有一衣帶水,縱賊如此!』」
 3. 《宋史.卷二五八.潘美列傳》:「時舟楫未具,美下令曰:『美受詔,提驍果數萬人,期於必勝,豈限此一衣帶水而不徑度乎?』」
 4. 明.歸有光〈送同年李觀甫之任江浦序〉:「高皇帝定鼎,特以六合分為江浦,以為兩縣,而屬之京兆。蓋以畿輔重地,不當為一衣帶水所隔。」
Instructions一、

Semantic description

形容江流狹窄有如一條衣帶。

Usage category

用在「河面狹窄」的表述上。

Example

 1. 新店溪僅一衣帶水,兩岸人家,雞犬相聞。
 2. 橫跨一衣帶水的關渡大橋,人車往來,絡繹不絕。

二、

Semantic description

泛指江河阻隔不足以限制交往。

Usage category

用在「相鄰接攘」的表述上。

Example

 1. 海峽兩岸僅一衣帶水之隔,理應和睦相處,多作交流。
 2. 隔著一衣帶水的中日兩國,自古以來經濟交流就十分頻繁。
 3. 從戰略地位來看,臺灣與澎湖,相隔一衣帶水,脣齒相依。
 4. 相隔一衣帶水的海峽兩岸,一旦兵戎相見,必然兩敗俱傷。

Ref. words
 1. 衣帶一江
  ㄉㄞˋ ㄐㄧㄤ (變) ㄉㄞˋ ˋ ㄐㄧㄤ
  yī dài yī jiāng (變) yī dài yì jiāng
  猶「一衣帶水」。見「一衣帶水」條。

  1. 宋.文及翁〈賀新郎.一勺西湖水〉詞:「余生自負澄清志。更有誰、磻溪未遇,傅巖未起。國事如今誰倚仗,衣帶一江而已。」

 2. 衣帶水
  ㄉㄞˋ ㄕㄨㄟˇ
  yī dài shuǐ
  猶「一衣帶水」。見「一衣帶水」條。

  1. 唐.唐彥謙〈漢代〉詩:「荇密妨垂釣,荷攲欲度橋。不因衣帶水,誰覺路迢迢。」

︿
Top