Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉辭典附錄〉Revised Mandarin Chinese Dictionary〉[一人有慶,兆民賴之]

一人有慶,兆民賴之

Print  
FontSmallMediumLarge
Idiom一人有慶,兆民賴之
Bopomofo ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˋ ㄓㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄌㄞˋ
Pinyinyī rén yǒu qìng , zhào mín lài zhī
Interpretation帝王的善績福祚,是百姓所仰賴的。《書經.呂刑》:「一人有慶,兆民賴之,其寧惟永。」
Appendix修訂本參考資料
︿
Top