Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉辭典附錄〉Revised Mandarin Chinese Dictionary〉[一人之下,萬人之上]

一人之下,萬人之上

Print  
FontSmallMediumLarge
Idiom一人之下,萬人之上
Bopomofo ㄖㄣˊ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄢˋ ㄖㄣˊ ㄕㄤˋ
Pinyinyī rén zhī xià , wàn rén zhī shàng
Interpretation地位僅次於帝王。泛指地位崇高。《金瓶梅》第三○回:「俺老爺當今一人之下,萬人之上,不論三臺八位,不論公子王孫,誰敢在老爺府前這等稱呼?」《文明小史》第五七回:「他老人家是一位現任制臺,一人之下,萬人之上。」
Appendix修訂本參考資料
︿
Top