Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉Text〉[人言可畏]

人言可畏

Print   Add note
FontSmallMediumLarge
Idiom人言可畏
Bopomofoㄖㄣˊ ㄧㄢˊ ㄎㄜˇ ㄨㄟˋ
Pinyinrén yán kě wèi
Interpretation指眾人的流言蜚語是可怕的。語本《詩經.鄭風.將仲子》。
Allusion source《詩經.鄭風.將仲子》
將仲子兮,無踰我園,無折我樹檀。豈敢愛之?畏人之多言。1>可懷2>也,人之多言,亦可畏也。

〔Annotation〕

 1. 仲:兄弟排行,常用伯、仲、叔、季為序,仲是今語老二的意思。
 2. 懷:思。
Allusion description《詩經.鄭風.將仲子》是一首女子拒人求愛的詩,雖然女子對求愛的仲子也有意,但卻害怕家人與街坊的閒言閒語,因此要求他「無踰我園,無折我樹檀。」只因為我雖然也很思念你,但別人多嘴多舌,閒話也是很可怕的。後來「人言可畏」這句成語就從這裡演變而出,用以指眾人的流言蜚語是可怕的。
Proof of documented content
 1. 《宋史.卷四○二.安丙列傳》:「昔仁宗起復富鄭公、文潞公,孝宗起復蔣丞相,皆力辭。名教所係,人言可畏,望閤下速辭成命,以息議者之口。」
 2. 宋.王安石〈辭免參知政事表〉:「付之方面之權,還之禁林之地,固巳人言之可畏,豈云國論之敢知?」
 3. 《續資治通鑑.卷三四.宋紀三四.真宗天禧四年》:「大年頃以輕去上左右,人言可畏,賴上終始保全之。」
 4. 《活地獄》第三○回:「外邊有人說你養著奸夫,我是不相信;但是人言可畏,必定也要明明心。」
Instructions

Semantic description

流言蜚語令人生畏。

Usage category

用在「流言可畏」的表述上。

Example

 1. 經過這次黑函風波,他終於體會到人言可畏的恐怖。
 2. 即然知道人言可畏,你最好謹言慎行,別落人口實。
 3. 真是人言可畏,明明是好事一樁,卻被大家說得難聽無比。
 4. 他們之間雖然是清白的,但是人言可畏,兩人只好斷絕交往。
 5. 爺爺深明人言可畏的道理,所以做事一向十分小心,不給別人留下任何話柄。
Identification

Ambiguous idiom

三人成虎眾口鑠金曾參殺人積毀銷骨
︿
Top